DESK ZA BALKAN

 

 

Desk Balcani u okviru Kancelarije ICE Agencije u Beogradu zadužen je za sledeće aktivnosti:

 1. Pomaže italijanskim preduzećima i konzorcijumima pri obavljanju poslovnih i investicionih aktivnosti na tržištu Srbije.
 2. Desk Balcani pruža praktičnu pomoć zainteresovanim privrednim subjektima iz Italije u pogledu informisanja o svim neophodnim aspektima poslovanja na lokalnom tržištu.
 3. Italijanskim kompanijama, konzorcijumima, itd. zainteresovanim za učešće na tenderima na lokalnom tržištu stavlja na raspolaganje različite personalizovane usluge:
 • pomoć u tumačenju tenderske dokumentacije i prikupljanje relevantnih informacija za podnošenje ponuda,
 • prevođenje tenderske dokumentacije,
 • identifikovanje potencijalne konkurencije,
 • asistencija tokom kompletnog procesa pripreme tendera,
 • redovno informisanje zainteresovanih subjekata o otvorenim tenderima i javnim pozivima za dostavljanje ponuda za učešće na projektima koji se finansiraju iz EU fondova u odgovarajućoj oblasti delatnosti.
 1. Desk periodično izrađuje i distribuira informativne publikacije koje imaju za cilj da omoguće italijanskim preduzećima da lakše posluju u Srbiji – pre svega, u vezi sa dostupnim EU fondovima i finansijskim sredstvima koja međunarodne organizacije stavljaju na raspolaganje Srbiji i stranim partnerima.
 2. Omogućuje ostvarivanje kontakta i povezivanje sa potencijalnim partnerima na lokalnom tržištu, u cilju zajedničkog učešća na tenderima.
 3. Redovno objavljuje na web-sajtu ICE Agencije otvorene javne pozive i najave tendera, korisne informacije i vesti sa lokalnog tržišta relevantnih za poslovanje zainteresovanih subjekata iz Italije.
 4. Organizuje promotivne inicijative (seminari, konferencije itd. u Srbiji ili u Italiji), prezentacije mogućnosti za saradnju sa lokalnim tržištem i informisanje o mogućnostima finansiranja koje nudi EU i druge međunarodne organizacije
 5. Informiše italijanske privrednike i obezbeđuje učešće u lokalnim inicijativama od interesa za njihovo poslovanje sa tržištem/na tržištu Srbije.
 6. Na mesečnom nivou, objavljuje i distribuira elektronski bilten sa vestima o aktuelnim tržišnim kretanjima, mogućnostima za investiranje i detaljnim informacijama o najavljenim i otvorenim pozivima za učešće na tenderima.